جذب کمک

شماره حساب جام بانک ملت : 60540316/34

شماره شبا بانک ملت:IR740120000000006054031634

شماره حساب بانک ملی ایران :0104319988004

شماره کارت مجازی به نام آشیانه علی (ع):9399 - 9002 - 6919 - 6037

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب