اردوی یک روزه به کلوت های شهداد

 10 بهمن 93 اردوی یک روزه فرزندان به  کلوت های شهدا

KLOOT

KLOOT 1

KLOOT 2

KLOOT 3

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب